Apr 19, 2017

Óc thán thưởng

Thán thưởng: 
- từ cũ
- từ này không có trong Vietlex 2013


No comments: