Dec 1, 2011

Duplicated rpms (x86, x64) on default CentOS 5.6 istallation

rpm -qa --queryformat='%{n}-%{v}-%{r}.%{arch}¥n' | grep '¥.i[3456]86$' | sort

device-mapper-1.02.55-2.el5.i386
e2fsprogs-libs-1.39-23.el5_5.1.i386
glibc-2.5-58.el5_6.4.i686
libgcc-4.1.2-50.el5.i386
libhugetlbfs-1.3-8.2.el5.i386
libselinux-1.33.4-5.7.el5.i386
libsepol-1.15.2-3.el5.i386
libtermcap-2.0.8-46.1.i386
mkinitrd-5.1.19.6-68.el5_6.1.i386
ncurses-5.5-24.20060715.i386
ncurses-devel-5.5-24.20060715.i386
parted-1.8.1-27.el5.i386
readline-5.1-3.el5.i386

Nov 30, 2011

Lead cộng đồng: Dân chủ hay độc tài?

Mình nhớ đến link này
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html
http://producingoss.com/en/consensus-democracy.html
bàn về cách lead cộng đồng FOSS.

Trong thế giới này, khác với các công ty, các dự án và cộng đồng FOSS ít liên quan tới  tiền,
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.

Vậy làm sao để build được cộng đồng?

Một người rất có tài, có uy tín có thể là nhà lãnh đạo độc tài trong một số trường hợp đặc biệt.

Các trường hợp khác thì sao?
Mình nghĩa là dân chủ và mở sẽ là chìa khóa cho thành công.

Nói dễ hiểu, các cộng đồng FOSS ở Việt Nam có tình hình này:
Thành viên nhiều, biết cũng chẳng nói, nói cũng chẳng biết, không biết cũng không hỏi.
Thành thử cộng đồng dù vài trăm mạng nhưng tỉ lệ tích cực chỉ là vài %,
số còn lại thụ động ngồi nghe :)


My speaking experiences :)

2011/11: Mozilla Mobile Technologies, FOSSASIA 2011, Ho Chi Minh City
2011/11: LibreOffice/ODF on Smartphone/Tablet/Cloud, FOSSASIA 2011, Ho
Chi Minh City
2011/10: Open source community building, MekoFOSS, Can Tho
2011/10: Open source opportunities, invited lecture by Hanoi National
University, Ha Noi
2011/05: LibreOffice new Features, HanoiLug meetup, Hanoi
2010/11: Information Management with Redmine, Thai Nguyen university,
Thai Nguyen
2007/06: Open source innovation, Tokyo

Presentations, if existed, are available at
http://www.slideshare.net/vuhung16plus

Re: [saigonlug] Chào mọi người

2011/11/25 Duy Y Nguyen <nguyenduyy@gmail.com>:
> Mình dùng Ubuntu có được đi không bạn.

Trên FB có nhóm Ubuntu-VN, hoạt động khá mạnh, cần real-time support thì lên đó
https://www.facebook.com/groups/foss.vn/

Tuy vậy, hình như trên FB mọi người thích chitchat và nói chuyện cà kê
liên quan tới FOSS,
như thế cũng hay vì có nhiều thông tin ngoài luồng, đa chiều.

Nhóm SaigonLUG trên FB thì ít hoạt động hơn vì các bác trụ cột của
SaigonLug hình như
không thích FB lắm.

Vietlug thì đủ, từ hỗ trợ newbie cho tới vấn đề vĩ mô (kinh tế, chính
trị, an ninh của FOSS)
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Vũ Hưng