Nov 30, 2013

Giá điện (電気料金) Việt Nam và Nhật Bản (日本)​Giá điện Tokyo/Nhật Bản: 19 Yên/1kWh (cho 120kWh đầu tiên)
Giá điện Việt Nam: 1350t VND/1kWh (khoảng 6.5 Yên)(giờ bình thường, cho sinh hoạt)
Nói chung giá điện ở Nhật đắt gấp 2 lần Việt Nam.

http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/basic/charge/charge01-j.html
http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/ItemId/6207/View/2/CateId/211/language/vi-VN/Default.aspx

Giá điện (電気料金) Việt Nam và Nhật Bản (日本)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​ Balsamiq highlighted features

​​
Balsamiq highlighted features:

1. Design tính tới từng pixel
2. Gridview
3. Targets được screen resolution

Xem:
http://support.balsamiq.com/customer/portal/articles/615901-responsive-design-with-mockups--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

​​ Samsung Galaxy Note 3 ​vs. ​ IBM Power7

​​
Samsung Galaxy Note 3
​:​
4 threads. Stock Android 4.3: 4471 Mflops.
​​
IBM Power7: 517 000 Mflops  (per module)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Toshiba REGZA TV uses Linux, tự build browser


​AFAIK, Toshiba REGZA TV sài Linux cho OS, browser tự build in-house từ scratch, cũng streaming giống Youtube... mà lại không chơi mấy thứ mới như HTML5 và WebRTC... thì đúng là vẽ lại cái bánh xe...

TBD: Chưa rõ nguồn.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.