Nov 15, 2012

Age of Empires on Android

There is no excuse for being brief on Android.

Mozilla Firefox lấy lại vị trí số 2: https://www.pcworld.com/article/2011022/firefox-back-in-the-no-2-seat-once-again.html

Facebook Chat systems: Supports millions of users, written in Erlang

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 14, 2012

Gold Plating is a bad practice in Project Management

Gold Plating, trong software engineering và quản lý dự án, là sự "hoàn thiện" (refine, improve) sản phẩm sau khi những task được định nghĩa theo dự định của dự án đã hoàn thành nhằm đạt chất lượng cao hơn.

Theo định nghĩa trên, những task trong Gold Plating là "thừa", nằm ngoài phạm vi dự án, là công việc không thuộc dự án. Khách hàng/stakeholders có thể không hài lòng về những nỗ lực đó (nếu không được xác nhận trước).

Những công việc này, ngược lại, không chỉ là tốt cho dự án mà còn dẫn tới những rủi ro khác, trong nhiều công đoạn của dự án, bao gồm: Test (thêm), cập nhật tài liệu, giá phát sinh, thay đổi work breakdown structure, thời gian...

cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_plating_%28software_engineering%29

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.