May 13, 2012

Earned Value as an Indicator to Current and Future Performances

Câu hỏi: Đánh giá performance hiện tại ở một thời điểm bất kỳ của dự án như thế nào, bằng phương pháp nào?
Qua đó, đánh giá/dự báo (và định tính/định lượng) performance trong tương lai của dự án.

Earned Value Managemet là một trong những giải pháp để trả lời câu hỏi trên dựa trên Work Breakdown Structure (WBS) của dự án.

Theo định nghĩa của NASA, Earned Value (EV) là "An integrated management control system for assessing, understanding and quantifying what a contractor or field activity is achieving with program dollars. EVM provides project management with objective, accurate and timely data for effective decision making."

Xuất phát điểm của EVM là WBS định nghĩa công việc cần hoàn thành từ khi bắt đầu dự án tới khi hoàn thành dự án. Trong WBS có đưa ra trọng số, thời gian thực hiện, thời điểm thực hiện, số công của từ công việc con (sub task) và nhóm các công việc con được nhóm lại (parent task)

Dựa trên WBS, Project Manager có thể biết được ở một thời điểm, số lượng công việc đã hoàn thành trên tổng thể là bao nhiêu phần trăm trên tổng dự án cũng như thời gian đã bỏ ra hoặc số tiền đã tiêu để hoàn thành các tác vụ đó.

Điểm khác giữa sự đánh giá đơn thuần trên số đầu công việc của WBS và EV là: EV đưa ra một cái nhìn định lượng hơn về chi phí (tiền) cũng như thời gian.

Những thành viên nội bộ dự án (Project Manager, Project Leader, Programmer, Tester, Translator trong dự án IT) cần theo dõi WBS (thiên về mặt kỹ thuật) trong khi stakeholder cần EVM (thiên về business và portfolio) hơn.

Bài viết này không đề cập tới các từ khóa, công thức tính liên quan tới EV.
Có thể tham khảo tại: http://www.projectsmart.co.uk/earned-value-management-explained.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: