May 17, 2011

Dich thuat

Trăng hôm nay cao quá = 月が綺麗ですね
Trăng hôm nay cao tít = 月が綺麗ですね

Chơi chữ một tí

No comments: