Apr 18, 2012

Wikipedia: Quán lý khó

Tra từ "tài chính công" (public finance) trên Wikipedia

Tiếng Anh:
Public finance is the study of the role of the government in the economy

Tiếng Việt:
Nhà nước ra đời mang tính chất khách quan nhưng tồn tai lại mang tính chất chủ quan Nhà nước có 2 chức năng chính là trấn áp bạo lực và tổ chức quản lý . Nhà nước thể hiện chức năng trấn áp của mình để phục vụ lợi ích cho nhà nước , cụ thể ở Việt Nam : thông qua 2 cơ quan là Bộ Công An và Bộ Quốc phòng . Nhà nước tổ chức quản lý trong 2 lĩnh vực chính là kinh tế và xã hội.

No comments: