Sep 11, 2013

Gold Plating - to do or not to do

Gold Plating - to do or not to do:

Tình huống:
- Yêu cầu dự án không định rõ ràng,
- Khách hàng yêu cầu thêm/sửa.

Đội phát triển đã hoàn thành những chức năng ghi trong hợp đồng (dù chưa rõ ràng. Tuy nhiên, khi đưa sản phẩm này cho khách hàng xem hoặc team tự đánh giá thì được ý kiến cho rằng: Cần phải hoàn thiện hơn nữa.

Câu hỏi:
- Có làm thêm không?

Câu trả lời:
- Tùy thuộc vào năng lực, thời gian (và nói chung là tài nguyên dự án)
Việc quyết định này liên quan tới cả các vấn đề phi kỹ thuật/quản lý như hợp đồng, quan hệ, đàm phán (khéo hay vụng)

Một số yêu cầu gold plating hay gặp trong software engineering:
- Thêm chức năng (nhỏ)
- Sửa đổi giao diện, user experience tốt hơn
- Performance (load nhanh hơn, xử lý nhanh hơn)
- Hiển thị thông tin chi tiết hơn
- Muốn có "yêu cầu A" ở chức năng X, tương tự như đã làm với chức năng Y (横展開)

Từ khóa liên quan:
- Hoàn thiện, 精査, 横展開

Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_plating_%28software_engineering%29

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: