Sep 11, 2013

Definition of Done

Vài chuyện hài hước, có thật, kinh nghiệm xương máu trong phát triển hệ thống

Q: Chú làm đến đây rồi
A: 95% rồi anh ạ.

Thưc ra cái 5 = 100% - 95% đó có thể mất hàng tháng để Done, hoặc vĩnh
viễn không Done được
(phải return, Wontfix...)

Một vài lý do:
- Đó là bugfix, không thể plan được
- Issue khó vượt khả năng của "chú" - chú cần support

Tham khảo:
http://hanoiscrum.net/hnscrum/learning/98-dnh-nghia-hoan-thanh-la-gi
https://www.scrum.org/Resources/Scrum-Glossary/Definition-of-Done

www.planbox.com/blog/agile-project-management/done-means-done.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: