Mar 19, 2013

Elementary School Computer Science Education in Vietnam

Kỹ sư Google ngạc nhiên với nền giáo dục IT cho bậc tiểu học ở trường Bế
Văn Đàn, Đà Nẵng.

Anh cho rằng, nền giáo dục Việt Nam là ưu tú, hoàn hảo hơn hẳn giáo dục
Mỹ và rằng, bất kỳ kỹ sư Google nào trải qua kỳ thi tuyển dụng của
Google (rất khó) cũng phải xem xét lại mình nếu qua Việt Nam.

http://neil.fraser.name/news/2013/03/16/

No comments: