Mar 21, 2013

Choosing a project management software


Lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân (vuhung) (bỏ qua yêu cầu open/close source)
- Jira
- MS Project
- MS Office Project Server
- http://www.comindware.com/
- Redmine (hơi yếu về chức năng, lợi: open, dễ customize)
- Libre Project (giống MS Project, nguồn mở)

Một số yêu cầu cần có với project management software
- Web based
- Collaborative
- Issue tracking
- Scheduling
- Workflow

Các chức năng option (Redmine cũng/đã có hoặc yếu)
- Resource management (với dự án IT hiện tại: optional)
- Portfolio management (cần custimze thêm, chưa có)
- Reporting

Chọn phần mềm nào:
- Tùy vào yêu cầu thực tế
- Lựa theo yêu cầu/nguyện vọng của khách hàng
- De facto standard là quan trọng (MS Project vẫn dominate vào thời điểm viết bài)

Tham khảo danh sách phần mềm quản lý dự án:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software

--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: