Mar 19, 2013

MingID (明爱的) đã được đổi sang một cái tên Việt hơn: VietID :) hehe Kudos VCCorp :D heheh http://vietid.net/

MingID (明爱的) đã được đổi sang một cái tên Việt hơn: VietejID :) hehe  Kudos VCCorp :D heheh http://vietid.net/

No comments: