Oct 21, 2013

Coltech SFD 2007

FYI,SFD Hà Nội được tổ chức ở Coltech năm 2007[1]
(ngoài IFI như slide của bác Quang [2])

[1] http://osg.coltech.org/
[2] http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd-2013-00-an-introduction-to-software-freedom-day

No comments: