Jul 1, 2013

​ The Mythical Man-Month

​​
The Mythical Man-Month là một cuốn sách kinh điển về Kỹ thuật phần mềm và quản lý dự án, đặc biệt áp dụng cho các dự án Information Technology.

Kết luận chính của cuốn sách này:
-  "Thêm người vào một dự án đang bị trễ sẽ làm cho nó trễ hơn."
và cũng được gọi là luật Brook.

Các hệ quả và sự thật khác
- Kênh liên lạc tăng theo bậc 2 của số người tham gia
- Khi người mới tham gia, phát sinh thời gian training và communication
- Dự án trễ một năm vì nó chậm (365 lần của) một ngày.
- Làm dự án ngoài (công ty) tốn thời gian làm tài liệu hơn


​Nhiều phát biểu trong cuốn sách này không còn đúng nếu áp dụng các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại gần đây.​

​​

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: