Jul 7, 2013

Tình hình nhóm xb0y MHST2013-13

Chào cả nhà,

Việc đã xong
- Làm quen
- Warm-up
- Training kỹ thuật
- Làm mockup (sẽ done 100% sớm)

Từ tuần sau, nhóm sẽ tiến hành code, code và code cho tới cuối dự án.

Thực ra, trong quá trình code, sẽ có nhiều issue
và sẽ được giải quyết case by case.

Một vài bài học rút ra:
- Tránh tâm lý sinh viên (cho cả mentor và sinh viên)
- Contact thường xuyên (communication là quan trọng)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: