Jul 15, 2013

Tình hình/tiến độ nhóm xboy MHST13-13

Chào cả nhà.

Đây là MoM của nhóm xboy MHST13-13 tuần vừa rồi.
Xin chia sẻ cùng các bạn sinh viên và các mentor.

http://pastebyme.blogspot.jp/2013/07/saturday-13-july-2013-meeting-of-minutes.html

Đánh giá/khuyến nghị:
- Không hề có commit nào từ 2013/07/06
  - Vậy team phải commit code từ local lên
- Liên lạc thưa. Trong (quản lý) dự án, liên lạc (nominication) cực kỳ quan trọng
- Triệu chứng sinh viên: Riêng tuần vừa rồi là có (http://en.wikipedia.org/wiki/Student_syndrome).
  Team chỉ cần tập trung lại, bàn bạc và đi tiếp.
  Đây là triệu chứng phổ biến (ngay cả với người có kinh nghiệm)

Từ nay tới cuối dự án, team sẽ code, code và code

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: