Jul 18, 2013

Project/Product Development Velocity

Velocity (vận tốc) đánh giá tốc độ chạy của dự án.

Dự án chạy "ì ạch" trong thời gian đầu của dự án vì nhiều lý do như:
- Team chưa quen cách làm việc
- Phải chuẩn bị kiến thức background
- Chưa rõ yêu cầu công việc

Dự án/sản phẩm càng chạy thì team càng trưởng thành, thuần thục hơn, do
đó velocity cũng tăng.

http://www.versionone.com/Agile101/Agile-Scrum-Velocity/
http://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_%28software_development%29

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: