Nov 25, 2011

Fenix 2009 open comments

Gửi lại đánh giá về Fenix Desktop 2009 :)


---------- Forwarded message ----------
From: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>
Date: 2009/10/12
Subject: Fenix 2009 open comments
To: Hanoi Linux Users Group <hanoilug@lists.hanoilug.org>


Chào các bác.

Em đã dùng thử Felix 2009 Desktop Edition và có vài nhận xét như sau

(Clean install bằng VirtualBox)

Về cơ bản, đây là một distro dựa trên Ubuntu desktop (không có live)
được Việt hóa phần cài đặt (6 màn hình).

Thiết một tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chung cho cả CD 1 và 2.
Tài liệu này chỉ cần gói gọn trong dưới 8 trang A4 (bằng màn hình)

1.Installer:
Về cơ bản là giống với Ubuntu installer được dịch và đơn giản hóa.
Có thêm phần nhập license key (không nhập không sử dụng được).
Trong installer, link đến "release note" dead
Ở bước cài đặt 4, nên đổi tên "Fenix Desktop 0.6" thành "Fenix 2009"
Một số phần chưa dịch.
Tiếng Việt chưa thân thiện và chưa dễ hiểu.
Trong installer, link tới lpi.fenix.vn là một trang ghi "Apache is
functioning normally"

2. Màn hình khởi động
Đẹp. giao diện và đồ họa đẹp

3. Desktop enviroment
Gnome nhẹ hơn KDE. KDE đã từng có scandal về license vì vậy phải chú ý điều này.
MOST đang làm việc với Ubuntu và Gnome và fenix có thể tham gia (tất
nhiên sẽ phải tự tạo ra sự khác biệt khác)
KDE vi hiện tại không ai dịch, fenix có thể đóng góp.
Xem: vi.i18n.kde.org, i18n.kde.org/stats/gui/trunk-kde4/team/vi/

4. CD-ROM2
Việc chia làm 2 đĩa CD-ROM là rất hợp lý.
Cần check lại tiếng Anh ở installer.

5. Về các chương trình trong CD-2

Không gõ được tiếng Việt bằng x-unikey
(Khởi động x-unikey từ konsole bị lỗi báo thiếu file $HOME/.x-unikey/options)
(Cần hướng dẫn cài đặt chung cho các chương trình trong CD-2, đặc biệt là bộ gõ)

LPI rất ấn tượng nhưng liệu có reinvent the wheel.
Đây là định dạng gói riêng của Fenix, viết tắt bởi Linux Packed Installation,
lpi là thực chất là file .zip, khi bung file .zip ra sẽ có nhiều file
.rpm và có thể có
customized files của Fenix (ít nhất đây là những gì em thấy ở 4 gói:
FF, Thunderbird,
x-unikey, OOo trong Fenix cd 2).

Bản thân rpm đã được nén bằng zip, nên LPI nén lại là thừa.
LPI có thể là format riêng và đóng của Fenix.
/me recommend that Fenix build lại các gói trong CD 2 từ source code
thì hay hơn.

Cần đóng gói lại Firefox, Thunderbird (và OpenOffice) sao có các
chương trình này
chỉ đến website của fenix (đặc biệt là bookmark của Firefox và Start
Page của Thunderbird)

Làm thế nào chỉ chạy được cáic phần mềm của Windows trên Fenix?
-> Cần cài đặt sẵn hoặc viết hướng dẫn.

"Là hệ điều hành không có virus" (quảng cáo trong CD cover): Cần chú
thích thêm ngay trong CD cover.

63 comments:

Anonymous said...

order viagra online india safe purchase viagra online - viagra 50 dosage

Anonymous said...

generic viagra online generic viagra made in usa - buy viagra online toronto

Anonymous said...

generic viagra buy viagra online australia paypal - cheap viagra no prescription us

Anonymous said...

The success of this company relies on handling the accounts receivable that's why they are quite difficult50 for you toYou can talk to your financial loan officer getting recommendation in relation to loan http://www.paydayloanfor.me.uk/ Online channel can help you to get hold of feasible rates and get the ideal loan provider

Anonymous said...

If the current occupation offers in the long run, take itA number of people cope very well with all of all these stressors and some don'tYou can find commercial loan companies who offer you bad credit home mortgages to persons who are using a hard time getting a loan to advance the purchase of their new home http://www.paydayloanfor.me.uk Nevertheless the provision of sufficient income for the flawed creditors is achievable through the referred to loan

Anonymous said...

buy soma does soma generic look like - buy soma online in florida

Anonymous said...

buy soma soma free shipping - buy soma online with credit card

Anonymous said...

buy soma online buy soma online fedex - foster people soma san diego tickets

Anonymous said...

buy soma online buy soma us pharmacy - soma no prescription overnight cod

Anonymous said...

discount soma soma hora extra online - soma medication buy online

Anonymous said...

soma 350 mg illegal buy soma online - buy soma online no prescription overnight

Anonymous said...

buy soma online buy soma online with mastercard - order soma mastercard

Anonymous said...

buy soma buy somatropin ip - soma 31 d

Anonymous said...

buy somas buy soma pills - soma medication description

Anonymous said...

buy soma online cheap holidays soma bay egypt - buy somatropin online usa

Anonymous said...

buy soma buy aura soma bottles - buy soma no prescription

Anonymous said...

buy cialis online cialis online for sale - generic cialis south africa

Anonymous said...

buy soma 350 mg of soma - soma pills generic

Anonymous said...

cialis without prescription buy cialis mastercard - generic cialis online kaufen

Anonymous said...

buy tramadol cod fedex medicamento tramadol 100mg - tramadol hcl 50 mg nausea

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol overdose vomiting - can you buy tramadol online

Anonymous said...

buy tramadol mastercard online tramadol no prescription - buy tramadol online cheap no prescription

Anonymous said...

xanax online xanax dosage side effects - xanax how long is it in your system

Anonymous said...

xanax online 4 mg xanax side effects - can you buy xanax hong kong

Anonymous said...

xanax online xanax bars or footballs - xanax effects erowid

Anonymous said...

xanax 1mg xanax green bars - xanax bars canada

Anonymous said...

xanax online buy xanax eu - generic vs regular xanax

Anonymous said...

xanax online buy xanax pills online - xanax g3719

Anonymous said...

buy tramadol tramadol addiction during pregnancy - order tramadol online tennessee

Anonymous said...

generic xanax xanax topix - xanax 1mg generic

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg soma carisoprodol 250 mg - soma carisoprodol tablets used

Anonymous said...

cialis online where to buy cialis online yahoo answers - order cialis online pharmacy

Anonymous said...

xanax medication xanax nursing - buy xanax online no prescription canada

Anonymous said...

buy cialis without doctor prescription cialis 10mg online - buy cialis no prescription us

Anonymous said...

cialis online cialis usa - cheap cialis in nz

Anonymous said...

buy cialis online cialis online lloyds - cialis urine flow

Anonymous said...

buying xanax buy xanax online express shipping - xanax withdrawal heart attack

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#63987 tramadol 50 mg buzz - tramadol for opiate addiction

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol restless legs - can overdose tramadol kill you

Anonymous said...

buy tramadol tramadol hcl xl - too much tramadol for dogs

Anonymous said...

buy klonopin online klonopin withdrawal symptoms - ways get high klonopin

Anonymous said...

Louis Vuitton Bags 617760 cheap christian louboutin 38327 Cheap Gucci Bags 940968 http://chanelhandbagsonsale.cabanova.com/

Anonymous said...

Gucci Handbags 782328 Chanel Outlet 17209 Hermes Bags on sale 588533 http://discountlouisvuittonbags.cabanova.com/

Anonymous said...

Burberry Bags 171992 Burberry Bags clearance 150380 Chanel Outlet Online 783149 http://hermesbirkinsale.cabanova.com/

Anonymous said...

Louis Vuitton Handbags outlet 381946 cheap christian louboutin shoes 158062 Burberry Handbags 507888 http://hermesbagsoutletsale.cabanova.com/

Anonymous said...

Burberry Bags online 188427 Chanel Handbags on sale 954756 Chanel Outlet Online 338116 http://cloutlets.webs.com/

Anonymous said...

Burberry Bags online 583373 Louis Vuitton Bags 909099 Cheap Burberry Bags 674571 http://cloutlets.webs.com/

Anonymous said...

Gucci Outlet 348099 christian louboutin outlet online 118894 christian louboutin outlet online 376821 http://cheaplouboutinshoes.cabanova.com/

Anonymous said...

Chanel Bags outlet 94017 Louis Vuitton Bags sale 91615 Chanel Outlet 347472 http://guccioutletonline.cabanova.com/

Anonymous said...

Chanel Handbags on sale 442363 Hermes Outlet 102628 Hermes Outlet 300400 http://cloutlets.webs.com/

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol 350 mg dan - kind drug carisoprodol

Anonymous said...

discount christian louboutin 787455 cheap christian louboutin 391428 Cheap Chanel Bags 18257 http://chanelhandbagsonsale.cabanova.com/

Anonymous said...

Louis Vuitton Bags sale 773823 Louis Vuitton Bags 305288 Chanel Outlet Online 271873 http://chanelhandbagsonsale.cabanova.com/

Anonymous said...

Hermes Outlet 349597 christian louboutin outlet store 539144 Burberry Outlet 810835 http://hermesbirkinsale.cabanova.com/

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol 350 drug interactions - carisoprodol like soma

Anonymous said...

carisoprodol drug 350 mg of carisoprodol - soma carisoprodol side effects

Anonymous said...

soma carisoprodol buy cheap carisoprodol online - carisoprodol 350 mg oral tablet

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol generic name - carisoprodol 350 mg snort

Anonymous said...

Your current reρort has eѕtablished helрful to me.
It’s really іnformative and you геally arе
оbvіously ехtremely ехρerienсed in
this field. Υou have got οpened
my personal eyes to be able to numerοus thоughts abоut this matter along ωith intrіquing, notable anԁ reliаble
cοntent.
Here is my web page ; buy ambien

Anonymous said...

Your articlе οffers pгoνen hеlpful tο mуsеlf.
It’ѕ extгemely educational anԁ уou
really аre nаturally extremely well-informeԁ in
thiѕ area. You have exposеd my personаl facе
in order to numerouѕ opinion of this speсific subject matter using intriquing, notable аnd sound content material.
Here is my homepage - orthowiki.pl

Anonymous said...

Your wгite-up feаtures confirmed bеneficial to me.
It’s extremely useful аnԁ уou аre οbѵіously vеry еxperiеncеd in thiѕ aгеa.
Yοu hаve exposed ouг еye for you to
vaгying opinіon of this subjeсt matter аlong with intriguing, notаble and rеliable ωritten content.


my site: phentermine

Anonymous said...

Great site you have got here.. It's hard to find good quality writing like yours nowadays. I really appreciate individuals like you! Take care!!

Also visit my homepage ... share Satellite tv multiple tvs

Anonymous said...

Your current wгite-up has cοnfirmed useful to myѕelf.
It’s eхtremely educational and you are naturally very educated
in this area. You have got poppеd my personal eyеs
to be able to diffeгent views on thiѕ matter along with interesting and strоng
cοntеnt mateгial.

My webѕite :: Buy CIALIS Online