Jul 18, 2013

Requirement traceablity revisited

1. Đòi hỏi traceability matrix với tester trong ví dụ về mapping giữa requirement và test case ở trên: Khó

2. Trace giữa hợp đồng/requirements, trong đó requirement = function ID + screen ID: Nên làm, tùy vào nhân sự/thời gian cho phép

3. Breakdown, update liên tục function list + requirements + code + test...
sẽ đảm bảo rằng ta không làm sót yêu cầu của khách hàng (dù nhỏ)

4. Việc mapping giữa Redmine (Agile, lẻ, theo sprint) và function list:
- Không khó
- Nhưng mất thời gian
- Cần tỉ mẩn

5. Traceablity matrix có nhiều loại (hiểu theo nghĩa rộng).
   Cách hiểu đơn giản nhất là: Traceability matrix cho ta biết với yêu cầu (đầu vào), chúng ta đã làm chưa, làm tới đâu (viết yêu cầu, thực thi, test, thiết kế, tạo tài liệu, tích hợp...)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: