Aug 19, 2013

Coding/Typing bằng Voice

Rõ ràng là nói nhanh hơn gõ nhiều. Không biết bao giờ con người ra lệnh
cho máy tính bằng bằng giọng nói được và vứt keyboard sang một bên?

http://www.i-programmer.info/news/99-professional/6263-code-by-voice-faster-than-keyboard.html

No comments: