Aug 24, 2013

Xem film: Source code (mã nguồn) (2011)

Em xem phim viễn tưởng này 3-4 lần trên truyền hình cáp. Rating 7.5/10 nên có vẻ hay.

Tên phim là source code (mã nguồn). Đạo diễn tưởng tượng rằng cả thế giới được lập trình sẵn.

Glitch trong mã nguồn là khi ai đó chết đi, sóng não vẫn tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Lợi dụng glitch này mà quân đội Mỹ gửi người về quá khứ để tìm hiểu những gì đã xảy ra.

Điều kì lạ là người được send back về quá khứ có thể thay đổi, vượt qua expect của các nhà khoa học là biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ để thay đổi tương lai.

Link:
http://www.imdb.com/title/tt0945513/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: