Aug 22, 2013

2014 quý 1 sẽ có LG smartphone chạy Firefox OS http://firefoxosblog.net/lg-firefox-os-smartphone/


No comments: