Mar 22, 2011

VTV1 phong van

VTV1 phỏng vấn mình về

- Cách mà OpenOffice/LibreOffice và bản tiếng Việt được phát triển
  + Các vấn đề trong quá trình phát triển bản OpenOffice/LibreOffice Việt hóa
- OpenOffice rẽ nhánh sang LibreOffice
- Khuyến cáo người dùng sử dụng LibreOffice thay vì OpenOffice

Tiếp theo

- Quay phim công ty, lấy hình nhân viên đang họp
- Lấy hình Linux, OpenOffice

No comments: