Jul 12, 2012

Review: Linux CentOS 6.3 x86 Desktop

- Base trên Redhat 6.3
- Không có gì đặc biệt lắm
- Không có Input method tiếng Việt mặc định
- LibreOffice là office suite chuẩn
- Firefox ESR (cũ)
- Thunderbird ESR (cũ)
- Gnome cũ
- Bản này stable, dành cho người dùng doanh nghiệp, server, ít cần phần
mềm mới, cần sự ổn định

No comments: