Jul 12, 2012

hou-ren-sou and communications

Hou-ren-sou, viết tắt của 3 từ "báo cáo", "liên lạc" và "tham vấn",
là 3 nguyên tắc làm việc cơ bản của Nhật.
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0910/10/news001.html
Trong bài báo trên, họ chỉ ra rằng "dự án không chạy vì thiếu
communication".

Tây, hay trong PMBOK đề cập ở mức tổng quát hơn: Communications.
được trình bày riêng thành 1 chương.

Với mức quản lý càng cao, communiction skill càng quan trọng.

No comments: