Jul 8, 2012

Tình hình dịch Debian

Chào các bác,

Hình như Debian ít người dùng, đặc biệt cho bản desktop.

Hơn nữa, Ubuntu users/contributors hầu như không biết hay để ý rằng
Debian là mainstream của Ubuntu.

Kết quả là bản Debian tiếng Việt bỏ ngỏ.

Nếu bản Debian quá ít người dùng, em nghĩ cũng không cần take care nhiều;
nhưng anh em bên Ubuntu (VN) cũng cần quan tâm tới Debian chút ít.

Một vài link về dịch thuật Debian:

Status of PO files for language code: vi ― Vietnamese
http://www.debian.org/international/l10n/po/vi

Status of Debconf (trình cài đặt, là mainstream của Ubuntu) templates
l10n with PO files for language code: vi — Vietnamese
http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/vi

Central Debian translation statistics
http://www.debian.org/international/l10n/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: