Jul 9, 2012

Số bằng sáng chế của Việt Nam

Số bằng sáng chế của Brunei (407 ngàn dân) gấp 3 vạn 9 ngàn lần, so
với Việt Nam (90 triệu dân), tính trong năm 2011.

http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/78867/hon-9-000-giao-su-sao-khong-co-bang-sang-che-.html

No comments: