Sep 24, 2016

Nim game

Nim game:

Counting to S (=30)

- Số người chơi: 2
- Mục đích: Người nào nói số S thắng
- Người đầu tiên bắt đầu từ số 1
- Mỗi người được nói tối thiểu một, tối đa N (=2) số trong lần nói của họ (không được skip). 
- Người nói tiếp theo phải bắt đầu từ số kế tiếp của người nói trước. 
- Ví dụ, người đầu tiên nói "1", người thứ hai có thể nói "2" hay "2, 3"
- Ngừoi nào nói số S (=30) là người chiến thắng 

Bài tập:
1. Hãy chơi game với S = 10, 20 (nhỏ)
2. Hãy chơi game với N = 2 hay 3
3. Hãy tìm chiến lược cho người đi trước (hoặc sau), luôn thắng
4. Tìm điều kiện (giữa S và N) để đảm bảo người đi trước luôn tìm được chiến lược thắng

Câu hỏi:
Những lý thuyết số học gì đằng sau bài toán này?

Cu lớp 1 nhà mình tìm được chiến lược với S = 30, N = 2

Tham khảo:


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: