Jun 1, 2012

Tài chính vĩ mô Việt Nam

Tổng nợ nước ngoài của Việt Nam tới năm tính tới cuối năm ước tính là 32
tới 40 tỉ USD so với 100 tỉ USD của GDP.
(Theo sách trắng của Bộ Tài Chính)

Trong số đó, nợ của các doanh nghiệp nước nhà nước, theo bài báo dưới
đây là khoảng 20 tỉ USD
http://www.analysis.com.vn/DetailNews.aspx?IdNews=12677

Với trend tăng nợ và tỉ lệ phát triển, chất lượng phát triển không ổn
định, tương lai sẽ là vòng luẩn quẩn:

" Thuế, nợ, bị phụ thuộc

No comments: