Apr 10, 2012

IEEE Standard for Developing Software Life Cycle Processes

# SLCP-1997

IEEE 1074 1997 chia hoạt động PM thành 3 nhóm
- Project Initiation Activities
- Project Planning Acitivitis
- Project Monitoring and Control Activities

Nhóm các hoạt động tiền phát triển được chi làm 3 nhóm
- Concept Exploration Activities
- System Allocation Activities
- Software Importation Activities

Nhóm các hoạt động phát triển bao gồm
- Requirement Activities
- Design Activities
- Implementation Activities

Nhóm các hoạt động sau phát triển
- Hoạt động cài đặt
- Hoạt vận vận hành và hỗ trợ
- Hoạt động bảo trì
- Action khi ngừng hoạt động

Các nhóm hoạt động nội bộ
- Hoạt động đánh giá
- Hoạt động quản lý cấu hình (configuration) phần mềm
- Làm tài liệu
- Đào tạo

Tham khảo: http://arantxa.ii.uam.es/~sacuna/is1/normas/IEEE_Std_1074_1997.pdf

No comments: