Apr 14, 2012

Mô hình quản trị mô hình cổ phần và tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Bản chất nó (mô hình quản trị) giống như bất cứ một mô hình quản trị
công ty hay mô hình doanh nghiệp nào.

Nếu là mô hình công ty (công ty cổ phần), thì:
- cổ đông là người sở hữu công ty
- cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị (Board of Directors) để ủy quyền và
thay mặt cho cổ đông trong việc quản lý và phát triển công ty
- Hội đồng Quản trị bầu ra hoặc thuê Ban điều hành (Tổng giám đốc +
các Phó) để điều hành công việc hàng ngày của công ty nhằm đạt được
các yêu cầu đưa ra hàng năm của HĐQT

Nếu là mô hình Tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp (nó có cả Luật về cái này,
chú cứ gu gờ ra hết) thì:
- thành viên họp Đại hội và Bầu ra Ban chấp hành là người thay mặt Đại
hội để quản lý hoạt động của Tổ chức
- Ban chấp hành bầu ra hoặc thuê Tổng thư ký để điều hành công việc
hàng ngày của Tổ chức

Còn cái kiểu hiện tại của xFOSSx không dám nói là nó theo đúng mô hình
Tổ chức xã hội nghề nghiệp vì (theo anh, hiện tại) đang:
- nửa dơi: có tên, có thể có pháp nhân, làm đại hội này nọ ... như một
Tổ chức Xã hội nghề nghiệp
- nửa chuột: sinh hoạt như câu lạc bộ, chia ban bệ một đống với kỳ
vọng để các ban làm việc nhẽ ra phải thuộc về bộ máy điều hành

Nửa dơi nửa chuột tức là nhiều vị còn chưa thoát khỏi tư duy LẮC
(LUG). (Chắc chú cũng nằm trong tập hợp này, anh trộm nghĩ :-))

No comments: