Apr 10, 2012

PMBOK 5th Edition Changes

Một số thay đổi của Project Management Body of Knowledge phiên bản 5 so với các phiên bản trước

- Số quy trình là 47, tăng 12% so với 4th edition
- Cập nhật Stakeholder Management
- Hai quy trình mới "Plan Scope Management" và "Plan Human Resource Management."
- Đưa Agile vào PMBOK, quy trình không chỉ dừng lại ở Waterfall

Tham khảo:

"Agile vs. PMBOK Guide, "
http://www.bestpractices-pmptraining.com/agile-project-management-vs-pmbok%c2%ae-guide-abstract/

Thoughts on The 5th Edition PMBOK Guide Exposure Draft
http://www.velociteach.com/2012/02/thoughts-on-the-5th-edition-pmbok-guide-exposure-draft/

No comments: