Jun 19, 2012

Change Control Board in Project Management

Change Control Board (CCB, 変更管理委員会). A formally constituted group of stakeholders responsible for reviewing, evaluating,

Là nhóm những người liên quan có trách nhiệm review, đánh giá, chấp nhận, từ chối thay đổi (Change Request) của dự án.

Rất ít tổ chức thành lập Change Control Board cho riêng từng dự án.

Trong thực tế, CCB có lợi và chỉ có lợi khi xảy ra xung đột hoặc những vấn đề đòi hỏi quyết định cao, phụ thuộc vào nhiều bên.

CCB ít khi dùng tới, nhưng khi cần thì rất cần.

Vai trò và trách CCB nên được ghi trong hiến chương dự án (và theo định nghĩa của PMBOK nếu có thể)Nguồn ảnh: http://www.bcs.org/upload/img_400/telelogic-fig1.jpg

No comments: