Jun 20, 2012

Rendered text under Ubuntu's Writer is wider than Windows

I observe that the width of renndered text under Ubuntu's Writer is wider than Windows's.  Expected: For the same file, rendered text under Ubuntu and Windows should be the same.  Nguyên nhân:  - Sử dụng font khác nhau trên các hệ điều hành  Các chú ý khác: - Trên MSO, khi một file .doc, .docx không được đặt font cho text,  MSO sẽ tùy tiện chọn một font mặc định. Khi mở file này bằng LibreOffice thì  a) Nếu font đó không tồn tại, LibreOffice sẽ tự tìm font "gần giống"  b Nếu font đó tồn tại: Hiển thị giống nhau - Cách thức render font trên OS khác nhau là khác nhau  - Linux/LibreOffice: sử dụng freetype  - Windows/MSO: Không rõ (mã đóng) - Cần tạo thói quen chọn font cho mọi text trong .doc,.docx file khi dùng MS Word  
Tham khảo:

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=51213

#51213 Rendered text under Ubuntu's Writer is wider than Windows   Nguyen Vu Hung (vuhung)
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2012-June/thread.html#33687

No comments: