Jun 20, 2012

Thunderbird integration: gandi.net and hover.com

Từ Thunderbird 13.0.1, Thunderbird chính thức công bố dễ dàng tích hợp
với hai dịch vụ email: gandi.nethover.com

Trước đây, việc cài đặt và hỗ trợ tích hợp dễ dàng trong Thunderbird chỉ
làm được với google mail.

Thông báo này xuất hiện trong màn hình "welcome" sau khi update
Thunderbird lên 13.0.1 từ 13.0.0

Cả hai dịch vụ gandi.net và hover là có phí.

Tham khảo:
http://help.hover.com/entries/21468061-how-to-configure-hover-email-in-mozilla-thunderbird
http://wiki.gandi.net/en/mail/setting-email-with-tbird/imap

No comments: