Feb 8, 2016

Google Deepmind: Can it reverse engineering the universe?

1997:
- DeepBlue beaten Gary Kasparov bằng brute force.
- Với cờ vua thì chỉ có khoảng 35 moves cho mỗi lần.

2016+:
- Google DeepMind chưa đánh bại vô địch thế giới cờ vua nào ở public nhé!
- Lý do: Số lượng vị trí có thể của cờ Go lớn hơn tổng số nguyên tử trong toàn vũ trụ (bàn cờ 19x19, trung bình có 250 khả năng đi cho mỗi lượt [do đó không brute force được theo kiểu của Chess])

Deepmind (super computer)
- 170 GPU
- 1200 CPU

Keywords:
- Deep neural networks
- Tree search
- Monte Carlo tree search
- Deep learning
- Neural networks

Liệu DeepMind có thể reverse engineering quy luật chúa tạo ra và vận hành vũ trụ?

http://deepmind.com/publications.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: