Apr 8, 2009

Thống kê dung lượng kết nối Internet ở Việt Nam

Sơ đồ kết nối:
http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/vietnam/thong-ke-internet-vietnam.html

Dung lượng kết nối:
http://www.thongkeinternet.vn/jsp/dungluong/dungluongthang.jsp

No comments: