May 9, 2011

Review tieng Viet

Review tiếng Việt của nhân viên,

Request review -> Review request (ngữ pháp tiếng Anh)

Kính gửi anh XYZ-> "Kính gửi anh XYZ, " (thêm dấu phảy)

src -> source code

Anh check lại hộ em -> "Anh check lại hộ em." (chấm hết câu)

review lần 1, đã commit -> "review lần 1 và đã commit"

Brgs -> "Regards,  Ký tên" cho nó lành.

No comments: