Feb 3, 2012

Amazon EC2, RDS take sysadmin's job?

Về chủ đề: Cloud Computing có làm mất hay làm giảm job của sysadmin hay không?

IMO, câu trả lời là có.

Amazon EC2, RDS là một ví dụ về IaaS (Infra. as a Service) cung cấp cơ
sở hạ tầng ở mức OS và DB cho sysadmin ở dạng on-demand, setup dễ
dàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu và trả tiền theo lượng tài nguyên mà
họ cần sử dụng.

Một hệ thống dùng EC2, RDS vẫn cần sysadmin: OS cần sysamin, DB cần
sysadmin; nhưng việc quản lý sẽ dễ dàng hơn.
Với EC2, việc cài đặt dễ hơn nên số lượng sysadmin cần sẽ ít hơn và
việc quản trị cũng dễ hơn.
Với RDS, việc scaling DB, quản lý DB ít hơn, do đó số lượng sysadmin
(DBA) cũng cần ít hơn.

cf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Elastic_Compute_Cloud
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Relational_Database_Service

No comments: