Feb 2, 2012

Linux: The Case for the /usr Merge

Nếu chỉ merge, tính tương thích ngược sẽ không bị ảnh hưởng
"So the proposal in front of Fedora is to move directories /bin,
/sbin, /lib, and /lib64 under /usr."

Theo cách này, "chuẩn" về cấu trúc thư mục của Linux sẽ bị thay đổi:
http://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/usr.html

Các biến môi trường liên quan tới $PATH và $*LIB* có lẽ không cần thay đổi.

Lý do lịch sử: Vì năm 1969/1970, thiếu ổ cứng nên UNIX creator mới
phải chia như thế, và nó được hiểu là "chuẩn" cho tới nay mà không ai
hỏi "vì sao" :D
http://lists.busybox.net/pipermail/busybox/2010-December/074114.html

cf.
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge

No comments: