Jun 19, 2012

Fast Tracking in Project Management

Fast Tracking là làm tắt, làm song song bỏ qua một số công đoạn.

Trong thực tế, fast tracking là cách làm phổ biến vì
- Thiếu thời gian
- Nhân sự không nắm được quy trình
- Tiết kiệm chi phí

Tuy vậy, riêng trong nghành ICT, cần hiểu rõ quy trình và rủi ro có thể khi bỏ qua một số bước
như thiết kế cơ bản, không thực hiện kiểm thử đơn vị....

Quyết định độc tài không thông qua đồng thuận, thảo luận cũng được coi là fast tracking.
Trong tình trạng khẩn cấp, việc này là cần thiết.

Arcording to PMBOK,
Fast Tracking [Technique] is a specific project schedule compression technique that changes network logic to overlap phases that would normally be done in sequence, such as the design phase and construction phase, or to perform schedule activities in parallel. See also crashing and schedule compression.


No comments: