Sep 4, 2012

Lãnh đạo vs. Quản lý

Chào các bác

Em nghĩ vẫn có sự nhầm lẫn (khá sơ đẳng) giữa lãnh đạo (leadership) và quản lý (management).

Trong ví dụ dưới đây, một Phòng/Ban cần một người quản lý,
thường (nên) gọi là Trưởng Phòng/Ban để điều hành (manage) nó,
chứ cỡ nhỏ như một Phòng/Ban không cần tới lãnh đạo.

Không rõ em ốp thế có đúng hay không?
Hoặc giả Tiếng Việt họ dùng như vậy?
Hay là chỉ mình em nghĩ (sai) như thế?

Ví dụ:

http://www.lagi.gov.vn/demo/vn.php?mod=tin-tuc&pid=thong-bao-ket-luan-cua-lanh-dao-ubnd-thi-xa-76

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp Thông qua phương án thiết kế khoa điều trị Methadone.

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2012, tại phòng họp Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án thiết kế khoa điều trị Methadone. Tham dự cuộc họp có

- Ban Giám đốc và Chuyên viên Ban Quản lý dự án,
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch,
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị,
- Lãnh đạo phòng Y tế,
- Lãnh đạo Trung tâm y tế,
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã,

- Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Ngô Hy.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: