Dec 21, 2012

CNN Money khẳng định: Tương lai của Web là HTML 5

Một bài báo gần đây của CNN Money khẳng định rằng, HTML5 sẽ là công nghệ thay thế Adobe Flash, Microsoft SilverLight và trở thành chuẩn của Web hay Internet vào năm 2014, bởi Worldwide Web Consortium (W3C).

Thực tế, sự phổ cập của HTML5 có thể diễn ra nhanh hơn thế. Mozilla đã và đang phát triển hệ điều hành "Firefox OS" trên nền HTML5.

Google cũng là một trong những công ty hỗ trợ mạnh mẽ HTML5.

Cố CEO Apple, Steve Jobs không hề có thiện cảm với Flash bởi công năng thấp và chuẩn không mở nó. Điều này được Adobe công nhận vào năm 2011 và có lẽ trong tương lai gần, chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đi dần dần của Flash.
 

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: