Feb 25, 2013

Opera's next generation browser will use Webkit

"Next generation browser" của Opera, sẽ dùng Webkit, một layout engine
đang được áp dụng cho các trình duyệt Safari (Apple) và Chrome (Google)
thay vì engine hiện tại Presto của Opera cho các thiết bị di động của
Apple và Android vào tháng 3 tới.

Q: Vì sao lại là Webkit chứ không phải Gecko (của Mozilla)?

http://www.engadget.com/2013/01/18/opera-ice-webkit-browser-android-ios/

No comments: