Sep 28, 2013

Tình hình FPT nửa đầu 2013: IT ra tiền

FPT 2013, 6 tháng đầu năm, mảng phần mềm:
- Doanh thu tăng 32%
- Lợi nhuận tăng 62%

No comments: