Jun 7, 2014

phabricator - command line interface and http json api rock

http://phabricator.org/ là một project/task/source code management system hỗ trợ CLI (command line interface), hiếm. Thử cài và chạy lệnh arc (arcanist). Ngoài ra conduit (cung cấp HTTP JSON API) cũng cool, nhẹ nhàng cho tích hợp.​


​Chức năng review code tiện, nhưng chưa hẳn là đặc biệt.

Authorization - phân quyền cho người này, người kia (không) xem được code khá tiện.

phabricator built bằng PHP, không thích lắm.

Apache 2.0 license thoải mái cho doanh nghiệp.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: