Jul 27, 2014

​ ​ ​​Phân biệt "trình" qua 6 mức độ.

​​
​​Phân biệt "trình" qua 6 mức độ.

Nghĩ là muốn làm: Chưa đủ
Nói ra là muốn làm: Chưa đủ
Liên tục phát ngôn là "muốn lắm rồi": Chưa đủ
Làm thật: Tốt hơn là chỉ nói. Chưa đủ
Làm thật chăm chỉ: Vẫn chưa đủ.

Mà phải làm ra kết quả cơ.

Động cơ, Quá trình, Nỗ lực thì không thể phủ nhận. Nhưng nếu không ra kết quả thì không nhiều ý nghĩa.--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: