Apr 24, 2011

MHST 2011 update

Tôi đã thêm ý tưởng sau:
http://code.google.com/p/mhst-ideas/wiki/MhstLibO
Anh Hồng Quang cho rằng ý kiến này hơi ôm đồm.
Vâng, đúng là khó thật, như tôi đã trình bày trong trang ý tưởng:
"Sinh viên cần có thái độ thực sự nghiêm túc và chuyên nghiệp khi tham gia dự án này."

Các thông tin khác để các anh chị tham khảo:

Gsoc: Mentors' DOs and DONTs
http://google-opensource.blogspot.com/2011/04/dos-and-donts-of-google-summer-of-code_21.html

Nên chăng thêm các quy định sau vào quy chế dự án?

Bắt buộc các nhóm tạo:
http://groups.google.com/ Dùng google group để trao đổi (mailing list)
http://.blogger.com/ (Dùng blog để bắt sinh viên viết báo cáo tuần)

# Nhớ tag MHST2011

No comments: