Jun 16, 2011

notepad tieng Nhat

http://www.blogger.com/img/blank.gif
Giải nén và sau đó chạy file: Notepadplus\5.5.1.jp\unicode\notepad++.exe

Điểm lợi
- Hỗ trợ Unicode
- Hỗ trợ tiếng Nhật
- Tự động detect Japanese encoding (và các encoding khác)

http://www.geocities.jp/npp_euc_jp/

No comments: