Feb 17, 2012

Fwd: Hot: Prof. Do Van Xe at Can Tho Univesity has joined LaunchPad

Chào các bác,

Theo Trúc thì:

Thày Xê, phó hiệu trưởng Đại Học Cần Thơ tham gia LaunchPad từ cuối
tháng 1/2012:
https://launchpad.net/~dvxe
Thày tính tình xì tin, open theo tinh thần mã mở.
Slide của thày phát biểu ở Đại Học Cần Thơ:
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/01-thaydv-xe

Anh em thanh niên trẻ khỏe chắc gì đã contribute được như thày.
Tóm lại là like mạnh.

No comments: